จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ


The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series, Series 6 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง

จังหวัด 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
พะเยา 610024973603 14.63%
เชียงราย 560420743530 13.44%
เชียงใหม่ 308510292056 7.40%
ลำปาง 27417571984 6.58%
พิษณุโลก 22068341372 5.29%
แพร่ 21618111350 5.18%
น่าน 18757671108 4.50%
นครสวรรค์ 1456579877 3.49%
ตาก 1190425765 2.85%
ลำพูน 1119363756 2.68%
อุตรดิตถ์ 758251507 1.82%
แม่ฮ่องสอน 362134228 0.87%
 28,65710,52118,136