จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ


The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series, Series 6 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง

จังหวัด 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
พะเยา 671827184000 14.51%
เชียงราย 626523313934 13.53%
เชียงใหม่ 346511322333 7.48%
ลำปาง 30048392165 6.49%
แพร่ 23368841452 5.05%
พิษณุโลก 22068341372 4.76%
น่าน 20578371220 4.44%
นครสวรรค์ 1625643982 3.51%
ตาก 1333485848 2.88%
ลำพูน 1251404847 2.70%
อุตรดิตถ์ 831273558 1.79%
แม่ฮ่องสอน 406147259 0.88%
 31,49711,52719,970