จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 33684252 26.86%
จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 297110187 23.74%
เวียงเจดีย์วิทยา 1335182 10.63%
ป่าซาง 601446 4.80%
บ้านแป้นพิทยาคม 572037 4.56%
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 461729 3.68%
ทาขุมเงินวิทยาคาร 45540 3.60%
น้ำดิบวิทยาคม 411427 3.28%
นาทรายวิทยาคม 26917 2.08%
เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 24024 1.92%
ป่าตาลบ้านธิพิทยา 24816 1.92%
อุโมงค์วิทยาคม 241113 1.92%
เมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" 22220 1.76%
บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 18117 1.44%
วชิรป่าซาง 16313 1.28%
 1,251404847 
Page 1 of 2 (28 items)Prev12Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28495189 22.70%
โครงการนักเรียนเรียนดี 26167194 20.86%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 19762135 15.75%
ระบบกลาง(admissions) 1184573 9.43%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 741757 5.92%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 651649 5.20%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 47839 3.76%
โควตาทั่วประเทศ 441628 3.52%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 241014 1.92%
ระบบกลาง (Admissions) 21912 1.68%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 963 0.72%
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 633 0.48%
โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 606 0.48%
สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 505 0.40%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (รีรหัส) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 550 0.40%
 1,251404847 
Page 1 of 4 (54 items)Prev1234Next