จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 29076214 25.92%
จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 26499165 23.59%
เวียงเจดีย์วิทยา 1174077 10.46%
ป่าซาง 601446 5.36%
บ้านแป้นพิทยาคม 552035 4.92%
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 441628 3.93%
ทาขุมเงินวิทยาคาร 40535 3.57%
น้ำดิบวิทยาคม 381424 3.40%
นาทรายวิทยาคม 26917 2.32%
อุโมงค์วิทยาคม 241113 2.14%
เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 23023 2.06%
ป่าตาลบ้านธิพิทยา 22715 1.97%
เมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" 22220 1.97%
บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 18117 1.61%
วชิรป่าซาง 16313 1.43%
 1,119363756 
Page 1 of 2 (26 items)Prev12Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการนักเรียนเรียนดี 26066194 23.24%
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 24683163 21.98%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 19762135 17.61%
ระบบกลาง(Admissions) 1184573 10.55%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 45639 4.02%
โควตาทั่วประเทศ 441628 3.93%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 40931 3.57%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 31625 2.77%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 241014 2.14%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 963 0.80%
สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 505 0.45%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (รีรหัส) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 550 0.45%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 541 0.45%
ระบบกลาง (Admissions) 532 0.45%
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 541 0.45%
 1,119363756 
Page 1 of 4 (53 items)Prev1234Next