จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด

The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
ปริมาณการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ต่อปีผู้ปกครอง
โรงเรียน 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
สตรีนครสวรรค์ 19446148 11.94%
นครสวรรค์ 1728389 10.58%
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1217249 7.45%
ตาคลีประชาสรรค์ 1163878 7.14%
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ 1084266 6.65%
ชุมแสงชนูทิศ 953758 5.85%
เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ 712150 4.37%
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 713536 4.37%
ท่าตะโกพิทยาคม 582137 3.57%
โพฒิสารศึกษา 522725 3.20%
บรรพตพิสัยพิทยาคม 491435 3.02%
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 442222 2.71%
ลาดยาววิทยาคม 411823 2.52%
หนองบัว 411922 2.52%
หนองกรดพิทยาคม 352114 2.15%
 1,625643982 
Page 1 of 4 (53 items)Prev1234Next
โครงการ 
จำนวนนิสิต Descending
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 606231375 37.29%
โครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 276116160 16.98%
โควตาทั่วประเทศ 16968101 10.40%
ระบบกลาง(Admissions) 1214873 7.45%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 1033370 6.34%
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) 612437 3.75%
โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 531736 3.26%
ระบบสอบกลาง (Admissions) 421032 2.58%
ระบบกลาง (Admissions) 391227 2.40%
รับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1688 0.98%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น) 1385 0.80%
โครงการรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษา รีรหัส(รอบ2) ระดับปริญญาตรี 1174 0.68%
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555 1028 0.62%
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 2558 1055 0.62%
รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น)(รอบ 2) 954 0.55%
 1,625643982 
Page 1 of 3 (42 items)Prev123Next