แบบตอบรับการเข้าสัมนาครูแนะแนว

"การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562"

กำหนดการ

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา  13.00 - 16.00 น. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง
วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา  09.00 - 12.00 น. โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา  09.00 - 12.00 น. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทราดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภาคตะวันออก