แบบตอบรับการเข้าสัมนาครูแนะแนว

"การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564"

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญ

เข้าร่วมสัมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564