ข้อมูลสถิตินิสิตจำแนกตามจังหวัดที่เข้าศึกษา

อ้างอิงข้อมูลจากระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (REG)

กรุณารอสักครู่...
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
 

จำนวนนิสิตที่แสดงในภาพรวม 1 คน
ไม่สามารถระบุจังหวัดได้ 1 (100.00%)
ต่างประเทศ 0
  
The chart showing Series 1 series.
ปริมาณนิสิตในแต่ละภูมิภาค


The chart showing ภาคเหนือ series, ภาคกลาง series, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ series, ภาคใต้ series, ต่างประเทศ series, ไม่ระบุ series.
สัดส่วนนิสิตในแต่ละภูมิภาค


The chart showing จำนวนนิสิต series.
ปริมาณการรับเข้านิสิตในแต่ละปีการศึกษา
The chart showing ภาคเหนือ series, ภาคกลาง series, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ series, ภาคใต้ series, ต่างประเทศ series, ไม่ระบุ series.
เปรียบเทียบปริมาณการรับเข้านิสิตในแต่ละภูมิภาค

The chart showing Series 1 series.
สัดส่วนรายได้ของผู้ปกครองต่อปี แยกตามประเภทรายได้
The chart showing ไม่ระบุ series.
สัดส่วนรายได้ของผู้ปกครองต่อปี แยกตามประเภทรายได้/ต่อภูมิภาค
จังหวัด 
จำนวนนิสิต (Descending)
เพศชาย 
เพศหญิง 
ร้อยละ 
101 100.00%
 101