ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

โรงเรียนสาธิต
    

ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษ 2561


        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4      

*** รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียน  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

                                  

Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690