ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

โรงเรียนสาธิต
    


การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  


1. กรอกข้อมูลใบสมัครใน www.satit.up.ac.th พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย


2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

   พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จำนวนเงิน  200 บาท 


        3. หลักฐานประกอบการสมัคร

        1)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมติดรูปถ่ายสีชุดนักเรียนหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ

            ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป ในใบสมัคร

                  2) หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นระดับอนุบาล 3 /ประถมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรองหรือเอกสาร

                     ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับอนุบาล 3 / ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า

                          3)  สำเนาสูติบัตรนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

   (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครองของผู้สมัคร)

                   4) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

    (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครองของผู้สมัคร)

5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด

    (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครองของผู้สมัคร)

6) สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด


หมายเหตุ       หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ

ในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม

ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตแล้วก็ตาม

ตั้งแต่วันที่  9 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ


 สอบถามรายละเอียดการสมัคร

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

          โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3832-6  โทรสาร 0 5446 6690

          E-mail address   desup@up.ac.th    หรือศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ www.satit.up.ac.th
Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690