ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

โรงเรียนสาธิต
    

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษ 2561


           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  

                             1. รับสมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่  2 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2560

                                - กรอกใบสมัครจาก www.satit.up.ac.th และยืนยันส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

                                - พิมพ์ใบสมัคร/ติดรูปถ่าย/แนบหลักฐานการสมัครพร้อมสำเนาการชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท

                                ที่ชำระผ่านธนาคารที่กำหนดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

                               - ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆให้ทางโรงเรียนทางไปรษณีย์ ( ตามที่อยู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ) พร้อมแนบซองจดหมายติดแสตมป์ 20 บาท(ลงทะเบียน) จ่าหน้าซองถึงผู้สมัครเพื่อทางโรงเรียนจะส่งใบเข้าห้องสอบให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์        


                             2. รับสมัครด้วยตนเอง      ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2560

                              - กรอกใบสมัครจาก www.satit.up.ac.th และยืนยันส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

                              - พิมพ์ใบสมัคร/ติดรูปถ่าย/แนบหลักฐานการสมัครพร้อมสำเนาการชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ที่ชำระผ่านธนาคารที่กำหนดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

                              - นำใบสมัครและเอกสารต่างๆ มาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสาธิตฯ            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  

                      เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2560

Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690